ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ประเมินการสอน ออนไลน์ ภาค 1/2558   อ่านต่อ
กำหนดการฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557   อ่านต่อ
เฉลยแบบฝึกหัด Physics I วันที่ 25-26 ก.ย.58   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะมีทั้งจากนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมนั้นจะประกอบด้วยวิศวกรหลายแขนงรวมกัน

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการมาเพื่อสร้างบุคลากรในด้านวิศวกรรม ที่มีองค์ความรู้ทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการควบคู่ไปด้วยกันเนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการและระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมและมีความเข้าใจถึงระบบการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 

 

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม